Ebook

Tìm Kiếm Và Giữ Lấy Bình An


Download:
ePUB

MOBI

PRC

PDF

WORD (docx)

Tác giả: Jacques Philippe

Dịch giả: Lm. Minh Anh

Cám nghiệm, thầy dạy cho con sự bình an Bằng yêu thương, bình an gập cõi long, Yêu Thương Chúa, yêu cả người thân cận, là lối thẳng, con tới bến chờ mong. (Thánh Gioan Bonilla)

Tìm Kiếm Và Giữ Lấy Bình An

Comment: