Ebook

Sadhana - Một Nẻo Đường Dẫn Tới Thiên Chúa


Download:
PDF

WORD (docx)

Nguyên tác: A Way To Go

Tác giả: ANTHONY DE MELLO S.J.

Dịch giả: Lm. Minh Anh

Traûi qua möôøi laêm naêm trong ñôøi vôùi tö caùch laø moät ngöôøi giaûng phoøng vaø linh höôùng giuùp nhieàu ngöôøi caàu nguyeän, toâi nghe haøng chuïc ngöôøi than phieàn raèng, hoï khoâng bieát phaûi caàu nguyeän theá naøo; daãu ñaõ noã löïc heát söùc, döôøng nhö hoï vaãn khoâng ñaït ñöôïc tieán boä naøo trong vieäc caàu nguyeän; hoï thaáy caàu nguyeän thaät buoàn teû vaø nhaøm chaùn. Toâi cuõng nghe nhieàu vò linh höôùng nhìn nhaän söï baát löïc trong vieäc chæ daãn caùch thöùc caàu nguyeän cho ngöôøi khaùc, hoaëc chính xaùc hôn, laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc söï no thoaû vaø traøn ñaày töø vieäc caàu nguyeän.

Sadhana - Một Nẻo Đường Dẫn Tới Thiên Chúa

Comment: