Các Video Khác
Thánh Vịnh Đáp Ca
Tập
CN 24B TN
CN 24B TN
Chúa Nhật 23b Mùa Thường Niên 2018, TV.145: 7, 8-9a, 9bc-10
Chúa Nhật 23b Mùa Thường Niên 2018, TV.1...
Chúa Nhật 22b Mùa Thường Niên 2018, TV14 : 2-3ab, 3cd-4ab, 4c và 5
Chúa Nhật 22b Mùa Thường Niên 2018, TV14...
Chúa Nhật 21b Mùa Thường Niên 2018, TV.33: 2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Chúa Nhật 21b Mùa Thường Niên 2018, TV.3...
Chúa Nhật 20b Mùa Thường Niên 2018, TV.33: 2-3, 10, 11, 12-13, 14-15
Chúa Nhật 20b Mùa Thường Niên 2018, TV.3...