Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C (Mt 1,1-17)
Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C (Mt 1,1-17)
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C (Lc 3,10-18)
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng C (Lc 3,10-1...
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (Mt 17,10-13)
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (Mt 17,10-13)
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,16-19)
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,16-19)
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,11-15)
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,11-15)
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,28-30)
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,28-30)
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Lc 5,17-26)
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Lc 5,17-26)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Lc 3,1-6)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng (Lc 3,1-6)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Lc 1,26-38)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Lc 1,26-38)
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng C (Mt 9,27-31)
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng C (Mt 9,27-31)
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng C (Mt 7,21.24-27)
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng C (Mt 7,21.24-27...
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng C (Mt 15,29-37)
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng C (Mt 15,29-37)
Thứ Ba tuần I Mùa Vọng C (Lc 10,21-24)
Thứ Ba tuần I Mùa Vọng C (Lc 10,21-24)
Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C (Mc 16,15-20)
Thứ Hai tuần I Mùa Vọng C (Mc 16,15-20)
Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng C (Lc 21, 25-28.34-36)
Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng C (Lc 21, 25-2...
Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 34 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 34 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 34 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 34 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 34 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 34 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 34 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 34 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 34, Lễ Chúa Kitô Vua
Chúa Nhật tuần 34, Lễ Chúa Kitô Vua
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên B
Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 33 Thường Niên B
Thứ Năm tuần 33 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 33 Thường Niên B
Thứ Tư tuần 33 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 33 Thường Niên B
Thứ Ba tuần 33 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 33 Thường Niên B
Thứ Hai tuần 33 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên B
Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên B
Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên B