Các Video Khác

LM Hải Đăng


Tập
Nhớ Mẹ
Nhớ Mẹ
Linh Mục Vũ Hải Đăng tại Arlington 29-9-2013
Linh Mục Vũ Hải Đăng tại Arlington 29-9-...
La Vang hành khúc
La Vang hành khúc
Đó Là Tôi
Đó Là Tôi
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Genève
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Genève
Đàng Thánh Giá - Mùa Chay 2014
Đàng Thánh Giá - Mùa Chay 2014
L.M Vũ hải Đăng, Don Hồ , Hồ lệ Thu
L.M Vũ hải Đăng, Don Hồ , Hồ lệ Thu
Linh Mục Đời Đời
Linh Mục Đời Đời
Những Gì Ta Cho Đi
Những Gì Ta Cho Đi
Linh Ca 3
Linh Ca 3
La Vang hành khúc
La Vang hành khúc