Các Video Khác

LM Joseph Vũ Hải Đăng


Tel (360) 213 – 5553 Email:  DangHaiVu@yahoo.com

Tập
Lễ Lều Tạm - Bức Tường Than Khóc
Lễ Lều Tạm - Bức Tường Than Khóc
Biển Chết
Biển Chết
Hành Hương Jêrusalem
Hành Hương Jêrusalem
Hành Hương Bethlehem
Hành Hương Bethlehem
Phóng Sự về Bethelem
Phóng Sự về Bethelem
Suy gẫm Núi Tabor
Suy gẫm Núi Tabor
Khám Phá Petra - Jordan
Khám Phá Petra - Jordan
Linh Ca Cha Cha Cha
Linh Ca Cha Cha Cha
Chọn Ngài - Bless the Lord/Hãy Chúc Tụng
Chọn Ngài - Bless the Lord/Hãy Chúc Tụng
Arlington 29-9-2013
Arlington 29-9-2013
Chọn Ngài - Hành Trang Người Trẻ
Chọn Ngài - Hành Trang Người Trẻ
Nhớ Mẹ
Nhớ Mẹ
Linh Mục Vũ Hải Đăng tại Arlington 29-9-2013
Linh Mục Vũ Hải Đăng tại Arlington 29-9-...
La Vang hành khúc
La Vang hành khúc
Đó Là Tôi
Đó Là Tôi
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Genève
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Genève
Đàng Thánh Giá - Mùa Chay 2014
Đàng Thánh Giá - Mùa Chay 2014
Linh Mục Đời Đời
Linh Mục Đời Đời
Những Gì Ta Cho Đi
Những Gì Ta Cho Đi
Linh Ca 3
Linh Ca 3
La Vang hành khúc
La Vang hành khúc