Các Video Khác

LM Dominic Phạm Tĩnh


Tập
Bài Giảng Hay 2017
Bài Giảng Hay 2017
Tội, Tôi và Tha Nhân
Tội, Tôi và Tha Nhân
Phải Làm Gì Để Đừng Mất
Phải Làm Gì Để Đừng Mất
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015