LM Trần Đình Long,

Dòng Thánh Thể - Tại Nhà Thờ Chí Hoà Việt Nam

Email: vietnamlong2003@yahoo.comXin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video


Tập
1 Cô Đạo Phật Cõng 1 Cô Đạo Cao Đài Đến Với Lòng Chúa Thương Xót
1 Cô Đạo Phật Cõng 1 Cô Đạo Cao Đài Đến ...
Bài Giảng LTX P57
Bài Giảng LTX P57
Bài Giảng LTX P56
Bài Giảng LTX P56
Bài Giảng LTX P55
Bài Giảng LTX P55
Bài Giảng LTX P54
Bài Giảng LTX P54
Bài Giảng LTX P53
Bài Giảng LTX P53
Bài Giảng LTX P52
Bài Giảng LTX P52
Bài Giảng LTX P51
Bài Giảng LTX P51
Bài Giảng LTX P50
Bài Giảng LTX P50
Bài Giảng LTX P49
Bài Giảng LTX P49
Bài Giảng LTX P48
Bài Giảng LTX P48
Bài Giảng LTX P47
Bài Giảng LTX P47
Bài Giảng LTX P46
Bài Giảng LTX P46
Bài Giảng LTX P45
Bài Giảng LTX P45
Bài Giảng LTX P44
Bài Giảng LTX P44
Bài Giảng LTX P43
Bài Giảng LTX P43
Bài Giảng LTX P42
Bài Giảng LTX P42
Bài Giảng LTX P41
Bài Giảng LTX P41
Bài Giảng LTX P40
Bài Giảng LTX P40
Bài Giảng LTX P39
Bài Giảng LTX P39
Bài Giảng LTX P38
Bài Giảng LTX P38
Bài Giảng LTX P37
Bài Giảng LTX P37
Bài Giảng LTX P36
Bài Giảng LTX P36
Bài Giảng LTX P35
Bài Giảng LTX P35
Bài Giảng LTX P34
Bài Giảng LTX P34
Bài Giảng LTX P33
Bài Giảng LTX P33
Bài Giảng LTX P32
Bài Giảng LTX P32
Bài Giảng LTX P31
Bài Giảng LTX P31
Bài Giảng LTX P30
Bài Giảng LTX P30
Bài Giảng LTX P29
Bài Giảng LTX P29
Bài Giảng LTX P28
Bài Giảng LTX P28
Bài Giảng LTX P27
Bài Giảng LTX P27
Bài Giảng LTX P26
Bài Giảng LTX P26
Bài Giảng LTX P25
Bài Giảng LTX P25
Bài Giảng LTX P24
Bài Giảng LTX P24
Bài Giảng LTX P23
Bài Giảng LTX P23
Bài Giảng LTX P22
Bài Giảng LTX P22
Bài Giảng LTX P21
Bài Giảng LTX P21
Bài Giảng LTX P20
Bài Giảng LTX P20
Bài Giảng LTX P19
Bài Giảng LTX P19
Bài Giảng LTX P18
Bài Giảng LTX P18
Bài Giảng LTX P17
Bài Giảng LTX P17
Bài Giảng LTX P16
Bài Giảng LTX P16
Bài Giảng LTX P15
Bài Giảng LTX P15
Bài Giảng LTX P14
Bài Giảng LTX P14
Bài Giảng LTX P13
Bài Giảng LTX P13
Bài Giảng LTX P12
Bài Giảng LTX P12
Bài Giảng LTX P11
Bài Giảng LTX P11
Bài Giảng LTX P10
Bài Giảng LTX P10
Bài Giảng LTX P9
Bài Giảng LTX P9
Bài Giảng LTX P8
Bài Giảng LTX P8
Bài Giảng LTX P7
Bài Giảng LTX P7
Bài Giảng LTX P6
Bài Giảng LTX P6
350 Bài Giảng LTX Chúa P5
350 Bài Giảng LTX Chúa P5
350 Bài Giảng LTX Chúa P4
350 Bài Giảng LTX Chúa P4
350 Bài Giảng LTX Chúa P3
350 Bài Giảng LTX Chúa P3
350 Bài Giảng LTX Chúa P2
350 Bài Giảng LTX Chúa P2
350 Bài Giảng LTX Chúa P1
350 Bài Giảng LTX Chúa P1
Sư Cô đến với Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa
Sư Cô đến với Cộng Đoàn Lòng Thương Xót ...
Tấm Bánh Được Bẻ Ra và Chia Sẽ
Tấm Bánh Được Bẻ Ra và Chia Sẽ
Tấm Bánh Được Bẻ Ra và Chia Sẽ
Tấm Bánh Được Bẻ Ra và Chia Sẽ
Cách Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa
Cách Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa
Chúa Nhật XXII thường niên
Chúa Nhật XXII thường niên
Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - DVD 2
Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - DVD 2
Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - DVD 1
Mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - DVD 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 2
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 2
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 3
Tĩnh Tâm Mùa Chay, ngày 3
Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2012
Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse
Tĩnh Tâm
Kính Lòng Thương Xót Tại GX Phaolô
Gx Tan Mai 11 03 2011
Gx Fhanxico Xavie
gx Tan Phuoc
gx Tan Phuoc 2
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót 2
4.8.2011 Video 1
4.8.2011 Video 2
9.7.2011
18.8.2011 - 1
18.8.2011 - 2