Ý Chỉ Cầu Nguyện
Của ĐGHLời Nguyện của bạn sẽ được gửi đến các thành viên mỗi tuần, và được dâng lên trong các giờ chầu Thánh Thể hằng tuần cho các ý chỉ của bạn

mọi lời cầu nguyện, xin gửi về emailPhòng Cầu NguyệnXin Cầu Nguyện Qua Email ( )

  Lời Nguyện Trong Năm 2018

  Lời Nguyện Trong Năm 2017