Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng


MC 5 A - Sự sống vĩnh cửu (Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45)
MC 4 A - Ánh sáng lòng tin (1 Sm 16,1b.4ạ6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)
MC 3 A - Nước sự sống (Xh 17,3-7; Rm 5,2.5-8; Ga 4,5-43)
MC 2 A - Trở thành phúc lành cho tha nhân (St 12,1-4a: Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
MC 1 A - Trường kỳ kháng chiến (St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)
Các Nền Tảng Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Trong Lịch Sử Giáo Hội - Linh Tiến Khải và Mai Anh Trình Bày
Thánh Mẫu Học 1
Thánh Mẫu Học 2
Thánh Mẫu Học 3
Thánh Mẫu Học 4
Thánh Mẫu Học 5
Thánh Mẫu Học 6
Thánh Mẫu Học 7
Thánh Mẫu Học 8
Thánh Mẫu Học 9
Thánh Mẫu Học 10
Thánh Mẫu Học 11
Thánh Mẫu Học 12
Thánh Mẫu Học 13
Thánh Mẫu Học 14
Thánh Mẫu Học 15
Thánh Mẫu Học 16
Thánh Mẫu Học 17
Thánh Mẫu Học 18
Thánh Mẫu Học 19
Thánh Mẫu Học 20
Thánh Mẫu Học 21
Thánh Mẫu Học 22
Thánh Mẫu Học 23
Thánh Mẫu Học 24
Thánh Mẫu Học 25
Thánh Mẫu Học 26
Thánh Mẫu Học 27
Thánh Mẫu Học 28
Thánh Mẫu Học 29
Thánh Mẫu Học 30
Thánh Mẫu Học 31
Thánh Mẫu Học 32
Thánh Mẫu Học 33
Thánh Mẫu Học 34
Thánh Mẫu Học 35
Thánh Mẫu Học 36
Thánh Mẫu Học 37
Thánh Mẫu Học 38
Thánh Mẫu Học 39
Thánh Mẫu Học 40
Thánh Mẫu Học 41
Thánh Mẫu Học 42
Thánh Mẫu Học 43
Thánh Mẫu Học 44
Thánh Mẫu Học 45
Thánh Mẫu Học 46
Thánh Mẫu Học 47
Thánh Mẫu Học 48
Thánh Mẫu Học 49
Thánh Mẫu Học 50
Thánh Mẫu Học 51
Thánh Mẫu Học 52
Thánh Mẫu Học 53
Thánh Mẫu Học 54
Thánh Mẫu Học 55
Thánh Mẫu Học 56
Thánh Mẫu Học 57
Thánh Mẫu Học 58
Thánh Mẫu Học 59
Thánh Mẫu Học 60


Các Audio Khác