Xin Giới Thiệu Radio-tinmừng+gcm#2 Với Bộ Audio "Tin Mừng Như Được Vén Mở Cho Tôi"
Thứ Bảy, Ngày 2 tháng 2-2019

 

Kính thưa quý v ân nhân  thính gi,

   Trước tiên xin được gi li cám ơn ti tt c quý v đã h tr  nâng đ cho Radio-GCM#1 đt được nhiu thành qu ttđp. Nh nhng giúp đ tài chánh  hơn 2000 Radio-GCM#1 đã được gi ti tay nhiu người thiếu may mn hơn chúng ta không  nhng phương tin truyn thông đi chúng, đã nghe được Li Chúa qua Radio nh  này.

   Vi ngun Audio ngày càng nhiu  nim khao khát ca thính gi mong mun  nhng b audio mi, nên chúng tôi đãcng tác vi Radio-Tin Mng làm thành mt Radio mi  tên  "Radio-TinMng+GCM#2" được phát hành vào dp GiángSinh 2018, hu Tin Mng ca Chúa được thm nhun hơn qua nhng audio mi này. Ngoài ra, vi mc đích giúp quý v  mtThư Vin Audio  Nhân nơi mi gia đình  Radio mi này s bao gm tt c các audio  trong Radio-GCM#1  cngthêm nhng audio mi. Vi li cu trúc này, quý v s  ngay mt Thư Viên Audio  Nhân trong tm tay  thêm phongphú hơn vi nhng Radio mi được phát hành trong tương lai. Nht  đi vi nhng quý v đã  Radio ri, ch cn mua thnh mi đ thay cho th   quý v được cp nht vi nhng audio mi nht, va mau l, va tiết kim ngân sách,  tinnghi hơn hết  không cn phi  nhiu Radio khác nhau trong gia đình. Ch cn mt Radio   đ tt c.

   Radio-TinMng+GCM#2 này  hơn 7200 đon audio  phi mt hàng ngàn gi mi nghe hết mt lượt. Tuy vy, quý v th chn bt c audio nào đ nghe bng cách n vào các s được ch dn trong t Mc Lc được đi kèm vi mi Radio hocth nh.

   Mt ln na chúng tôi tha thiết kêu gi quý v tiếp tc cu nguyn, h tr tài chánh, mua máy,  ni vòng tay ln vichúng tôi trong vic mang Tin Mng ca Chúa ti muôn dân  mi nơi trên thế gii nht  ti quê hương Vit Nam cachúng ta. Do đó, chúng tôi xin quý v ng h $35 USD (cng thêm $5 bưu phí) cho mi Radio hoc $25 cho mt th nhmi. Bên Vit Nam xin giúp 470.000 VND cho mi Radio  300.000 VND cho mi th nh. Tt c s tin thu được s đượcdùng đ làm thêm Radio mi cho nhng người nghèo, già c, bnh tt nơi các vùng xâu vùng xa.

Nguyên xin Thiên Chúa  Đc Trinh N Maria chúc lành cho quý v  toàn gia quyến.

 

Trong tình yêu Chúa Kitô,

Bùi H. Vit, Ph.D

www.MeMaria.org, www.KinhMungMaria.com Webmaster

Mi liên lc  chi phiếu xin vui lòng gi v:

Vit Bùi

385 Lassenpark Cir

San Jose, Ca 95136

Email: vietbui@yahoo.com

 

 


Comment: